• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Jakaoliwa.pl” ZAWIERAJĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego „Jakaoliwa.pl” prowadzonego pod adresem (www.jakaoliwa.pl) (dalej zwany „Sklepem”) oraz zasady sprzedaży produktów spożywczych przez internet.
 2. Sklep prowadzony jest przez (Dom Oliwy Francois-Xavier Guidon, Stary Rynek 19/2, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732823169), REGON: 524565481, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień, płatności za zamówienia, dostawy zamówień oraz zasady reklamacji i odstąpienia od umowy.
 4. Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Definicje użyte w Regulaminie:
 6. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 7. b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów niezwiązanymi bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. c) Oliwa z oliwek – produkt spożywczy, którego podstawowym składnikiem jest olej z wytłoczonych z oliwek;
 9. d) Umowa – umowa sprzedaży oliwy z oliwek zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 10. e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem (tutaj wpisuj adres sklepu internetowego);
 11. f) Strona – Sprzedawca lub Klient;
 12. g) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez rejestracji.
 3. W celu składania zamówień, Klient powinien wybrać odpowiedni produkt, wybrać ilość oraz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że podane przez niego dane są prawidłowe, aktualne i kompleksowe.
 5. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny produktu oraz ewentualnych kosztów dostawy, zgodnie z wybranym przez niego sposobem płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 • 3. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Ceny podane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może dokonywać płatności za zamówienia w sposób wybrany spośród dostępnych opcji płatności podanych na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzenia promocji oraz zmiany dostępnych opcji płatności.
 4. Koszty dostawy produktów, jeśli są stosowane, będą podane w trakcie składania zamówienia i będą wliczane w łączną kwotę do zapłaty.
 5. Zamówienia będą dostarczane na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub podczas składania zamówienia. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Klient będzie informowany.
 6. Zamówienie jest realizowane w ciągu 48h licząc od momentu otrzymania płatności i wpłynięcia zamówienia.
 7. Maksymalny czas dostawy (włączając przygotowanie towaru, przekazanie przewoźnikowi oraz doręczenie) wynosi 3 dni roboczych..
 • 4. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych oliwy z oliwek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail lub numer telefonu podane na stronie Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 3. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oliwy z oliwek w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z przepisami Ustawy.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej na adres e-mail lub numer telefonu podane na stronie Sklepu.
 5. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [DANE SKLEPU: Dom Oliwy Francois-Xavier Guidon, Stary Rynek 19/2 Częstochowa 42-202, tel.+48 517651711, mail: jaka.oliwa@gmail.com] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną]. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [DANE SKLEPU: proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, wyłącznie w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może na-stąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;" - umowy zawartej na aukcji publicznej.

 • 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem z Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówień, dostarczania informacji handlowych, obsługi reklamacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania przez Klienta z produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oliwy z oliwek między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy Ustawy oraz innych przepisów dotyczących sprzedaży przez Internet.
 4. W przypadku sporów wynikłych z umowy sprzedaży, strony zobowiązują się do rozwiązywania ich drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną rozstrzygnięte przez właściwe sądy powszechne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie Sklepu.
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z jego postanowieniami przed dokonaniem zakupów w naszym sklepie internetowym.